Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II : Kontekst

Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II

tumblr_md2yey9BjD1rt2ez5o1_1280

Przystępując do opisania wyborów w Polsce najpierw trzeba powiedzieć kilka słów na temat naszego parlamentu. Parlament jest naczelnym organem państwowym złożonym z demokratycznie wybieranych przedstawicieli narodu, realizujących władzę ustawodawczą i sprawujących kontrole nad wypełnianiem władzy wykonawczej. Możemy wyróżnić parlamenty jednoizbowe oraz dwuizbowe.

W naszej tradycji występuje parlament dwuizbowy składający się z dwóch organów przedstawicielskich: Sejmu i Senatu. Klasyczny prapoczątek dwuizbowości ma miejsce w wieku XVII – XIX. To wtedy już jedna z izb reprezentowała arystokrację i była nazywana izbą wyższą, a druga niższą reprezentowała stan trzeci. Drugim źródłem dwuizbowości jest nawiązanie do federalnej struktury państwa. Przykładem był podział na Izbę Reprezentantów i Senat w Ameryce.

 Od początku nasz parlament był dwuizbowy zakładała to już konstytucja marcowa oraz późniejsza kwietniowa. Obie konstytucje przyznawały Sejmowi uprzywilejowaną pozycję w stosunku do Senatu. Po II wojnie światowej problem Senatu powrócił w referendum 3xTak . Wyniki tego referendum jak wiemy zostały sfałszowane. Jednak oficjalne stanowisko ówczesnej władzy i polityków było za jednoizbowością ,czyli za zlikwidowaniem jednej izby. Według obowiązującej konstytucji z 2IV 1997 parlament posiada dwie izby jest to: Sejm i Senat.

W Polsce mamy do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami wyborów. Wśród nich wymienić należy takie jak do: Sejmu, Senatu ,prezydenckie, samorządu terytorialnego czy do parlamentu europejskiego .

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się na podstawie Konstytucji z 2 IV 1997 oraz ustawy z 12 IV 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne prawo wyborcze przysługuję osobie, która legitymuję się obywatelstwem polskim oraz ma skończone 18 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, jeżeli w dniu wyborów najpóźniej ma skończone 21 lat.

Wybory zarządza Prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy oraz przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji. W razie skrócenia kadencji Sejmu Prezydent zarządza wybory, wyznaczając ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta o skróceniu kadencji.

Kandydatów na posłów zgłaszają partie polityczne i wyborcy. Komitet wyborczy wyborców mają prawo tworzyć obywatele, którzy posiadają prawo wybierania i składających się z 15 osób. Po zebraniu przynajmniej 1000 podpisów obywateli posiadający prawo wybierania i popierających utworzenia komitetu wyborczego pełnomocnik tego komitetu zgłasza do PKW chęć utworzenia danego komitetu.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24h przed dniem wyborów. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne . Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborcza wyłącznie kwoty, które są określone przez ordynację wyborczą.

W wyborach do Sejmu są ustanowione progi wyborcze, które musi spełniać każda partia .W podziale mandatów w okręgach wyborczych bierze się pod uwagę tylko listy okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów, które otrzymały przynajmniej 5 % głosów oddanych w skali kraju. Koalicje ,aby mogły brać udział muszą niestety zdobyć więcej ważnie oddanych głosów dla nich ustalono próg w granicy 8%. Od tego wymogu zwolnione są komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych, a także złożą do PKW dokument właściwego organu statutowego i oświadczenie w tej sprawie najpóźniej 5 dni przed wyborami.

Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa albo tylko jakąś jego część. Granice okręgu nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na prawach powiatu. W okręgu wyborczy jest wybieranych 7 posłów. Sejm na wniosek PKW dokonuje podziału województwa na okręgi oraz liczby posłów wybieranych w poszczególnych województwach.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na swojej karcie znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, a zatem wskazuję pierwszeństwo na wejście do Sejmu tego właśnie kandydata. Podział mandatów jest w rękach okręgowej komisji wyborczej, która stosuję metodę Sainte – League, czyli metodę dzielników nieparzystych, dającą największe szanse partiom średniej wielkości. Liczba ważnie oddanych głosów list na każdą z list okręgowych jest przeliczana w taki sposób, że dzieli się przez 1, 4, 3,5, 7, aż do momentu, w którym uzyskamy odpowiednią liczbę mandatów.

W razie wygaśnięcia mandatu posła nie są przeprowadzane wybory uzupełniające. W takiej zaistniałej sytuacji prawo do uzyskania mandatu posiada kolejny kandydat z tej samej listy okręgowej ,który podczas wyborów otrzymał największą ilość głosów. Może także wystąpić taka sytuacja, iż z powodu braku kandydatów nie byłoby możliwe obsadzenie mandatu to w takiej sytuacji mandat pozostaje do końca kadencji wolny.

Wyniki wyborów są ogłaszane przez Państwową Komisje Wyborczą w Dzienniku Ustaw w formie obwieszczenia oraz podane do publicznej wiadomości. Ważność wyboru posła w przypadku zgłoszenia protestu wyborczego oraz ważności wyborów do Sejmu rozstrzyga Sąd Najwyższy.

Wybory do Senatu RP odbywają się na podstawie takich samych przepisów co wybory do Sejmu RP. Wybory do Senatu są jednak w przeciwieństwie do Sejmu tylko trzyprzymiotnikowe: powszechne ,bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Według ordynacji wyborczej art.189 odbywają się wybory do Senatu za pośrednictwem zasady większości.

Występuję tu niewielka różnica pomiędzy rozumieniem czynnego prawa wyborczego oraz biernego. W przypadku czynnego prawa wyborczego wszystko zgadza się tak jak przy wyborach do Sejmu wyjątkiem jest definiowanie biernego prawa wyborczego ,które przysługuję obywatelowi polskiemu jeżeli w dniu wyborów ma ukończone 30 lat. Okręg wyborczy obejmuje swoimi ramami obszar województwa albo tylko jakąś określoną część. W okręgu wyborczym wybiera się od 2 do 4 senatorów. W przypadku, gdy województwo nie jest jednym okręgiem wyborczym to liczbę senatorów wybieranych w okręgu wyborczym ustala się za pomocą jednolitej normy przedstawicielstwa.

 Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu tylu kandydatów na senatorów, ilu jest senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym . Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte przynajmniej 3000 tysiącami podpisów.

W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora Prezydent zarządza wybory uzupełniające. Wybory te muszą być przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. W przypadku, gdy do dnia, w którym upływa termin zarządzenia wyborów pozostało mniej niż 6 miesięcy to takich wyborów nie przeprowadza się. Wyniki są podane do publicznej wiadomości przez PKW i ogłasza się je w Dzienniku Ustaw w formie obwieszczenia.

Omawiając wybory do Sejmu i Senatu chciałabym rozwinąć szerzej pojęcie jakim jest mandat parlamentarny dotyczy on tutaj posłów i senatorów. Otóż pojęcie mandatu odnosi się do trzech różnych znaczeń: Wynika z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców, całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty, określenie funkcji członka parlamentu.

W Polsce używa się pojęcia mandatu w tych trzech znaczeniach nie wyróżnia się ich ze względu na status prawny posła czy senatora. Aby uzyskać mandat muszą odbyć się wybory. Pełnie praw i obowiązków posła czy senatora następuje dopiero po złożeniu ślubowania na pierwszym zazwyczaj posiedzeniu izby. Mandat trwa przez całą kadencję i wygasa wraz z jej zakończeniem. Samo pojęcie mandatu przedstawicielskiego ma swój rodowód z łaciny i oznacza mandatum –zlecenie lub mandare powierzać, obciążać, polecać. Jest to stosunek prawnopolityczny, który powstaje między osobą piastującą funkcję z wyboru np. posłem a wyborcami zawierającymi udzielone przez wyborców pełnomocnictwo do reprezentowania ich interesów w procesie sprawowania władzy. Mandat ten jest nabywany z momentem stwierdzenia wyboru danej osoby. Jednak, aby go otrzymać trzeba najpierw złożyć odpowiednie ślubowanie. Wyróżniamy mandat wolny i imperatywny.

Mandat imperatywny inaczej zwany związanym sytuuję posła na reprezentanta tych ,którzy go wybrali, a więc okręgu wyborczego w którym wygrał .Poseł jest prawnie związany wolą swych wyborców oraz ponosi przed nimi odpowiedzialność za swe działania, które podejmuje.

Mandat wolny opiera się na założeniu ,iż poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności (naród, korpus wyborczy), a nie jest przedstawicielem tylko tych osób ,którzy faktycznie zagłosowali na niego podczas wyborów. Konstrukcja mandatu wolnego była uznawana przez większość konstytucji w systemach demokratycznych jak i też w państwach postkomunistycznych. Przykładem w naszej Konstytucji jest art.104 ,który odnosi się do posłów i brzmi w następujący sposób „Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców”. Z tej oto wzmianki możemy wyróżnić trzy cechy mandatu: uniwersalność – poseł reprezentuje cały naród, niezależność – wyborcy oraz organizacje nie posiadają prawnej możliwości narzucenia posłowi sposobu działania, a przede wszystkim chodzi tutaj o głosowanie w izbie, trzecią zasadą jest nieodwołalność posła czy senatora polega ona na tym, że wyborcy oraz organizacje nie mają uprawnień ,aby doprowadzić do przedterminowego wygaśnięcia mandatu posła czy senatora.

Dla właściwego wykonywania mandatu przez posła czy senatora RP zostało stworzenie pewnych gwarancji niezależności, które mają za zadanie utrudniać wywieranie nacisku na posła oraz uchronić go przed różnymi pokusami związanymi z konfliktem interesów. Do tych najważniejszych gwarancji możemy zaliczyć immunitety parlamentarne oraz zasadę niepołączalności. Immunitet rozumiemy pod pojęciem wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa.

Pełni on dwie główne funkcje; ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowanie im swobody wykonywania mandatu oraz ochrony niezależności i autonomii parlamentu jako takiego.

Prawo konstytucyjne wymienia dwie postacie immunitetu : formalny i materialny. Immunitet formalny polega na wyłączeniu karalności określonych czynów, które w świetle stanowionego prawa dla zwykłego obywatela są naznaczone jakąś sankcją za złamanie ich. Immunitet materialny ograniczenia dopuszczalność ścigania za czyny będące według materialnego prawa karnego przestępstwem lub innym czynem karalnym.

Zasadę niepołączalności także jak w przypadku immunitetu rozpatrujemy w dwóch przypadkach: Formalnym jako zakaz łączenia mandatu z innymi stanowiskami lub funkcjami państwowymi (art.103 konstytucji), materialnym zakaz podejmowania lub wykonywania określonych rodzajów działalności zawodowej lub podobnej (art. 107 konstytucji).

Z definicji niepołączalności formalnej możemy dowiedzieć się, że jest to wykluczenie możliwości równorzędnego piastowania mandatu posła i sprawowania innego urzędu czy zajmowania innego stanowiska lub innego zatrudnienia. Innym zaś zagadnieniem jest niewybieralność, którą po prostu definiujemy jako wykluczenie zdolności określonej osoby do kandydowania w wyborach i objęcia mandatu z uwagi na pełniony inny urząd , funkcje czy stanowisko (art.132 konstytucji) W myśl zasady art. 102 konstytucji, który jednoznacznie wyklucza możliwość bycia posłem i senatorem w jednej osobie.

Zaś niepołączalność materialna oznacza zakaz podejmowania pewnych typów działalności w okresie sprawowania mandatu. Przytaczając art.107 konstytucji, który wymienia zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której są osiągane korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego .

Kolejnym przykładem wyborów są na urząd Prezydenta RP. Powołując się na art.126

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej .
 2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Są to także wybory wolne chociaż nigdzie w konstytucji nie jest to wyraźnie odnotowane. Prezydent jest wybierany na 5 letnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Na Prezydenta RP może być wybrany tylko wyłącznie obywatel polski oraz jeśli w dniu wyborów najpóźniej ma skończone 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu RP.

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza przynajmniej 100000 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie takie musi być poparte podpisami zgłaszającymi. Kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej można zgłaszać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów .Te postanowienia co do ważności zgłaszania kandydatur na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej wynikają z Konstytucji z 1997 r. (art. 127 ust.3).

Możemy także dopatrzyć się różnicy między uprawnieniami do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów, których zgłaszać mogą także partie i wyborcy. Przepis dotyczący odpowiedniej liczby osób ,które mogą zgłosić kandydaturę swojego kandydata na urząd Prezydenta miał zapewne zamiar odpartyjnienia procedury wyłaniania kandydatów na głowę państwa.

Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele polscy ,którzy mają ukończone 18 lat nie są pozbawieni praw publicznych oraz wyborczych i nie są osobami ubezwłasnowolnionymi prawomocnym orzeczeniem sądu.

Prezydent jest wybierany w systemie większości bezwzględnej ,a co za tym idzie zostaje nim kandydat ,który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów. W przypadku ,gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości to 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się głosowanie ponowne, czyli tak zwana druga tura wyborów. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się już tylko spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

Na urząd prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał największe poparcie i zdyskwalifikował swojego przeciwnika, który niestety przegrał w kolejnym starciu. Wybory Prezydenta oraz opróżnienie z urzędu w szczególnych sytuacjach ,które są szerzej omówione w konstytucji zarządza Marszałek Sejmu. Ważność tych wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Według ustawy z dnia 27 września 1990, która szczegółowo dotyczy zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzenia wyborów odbyły się następujące wybory na urząd Prezydenta w 1990,1995, 2000, i 2005 roku.

Następnym przykładem wyborów według Konstytucji RP są wybory do organów stanowiących samorząd terytorialny ,w tym przypadku do rad gmin, powiatów i sejmików województw są powszechne, równe ,bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W wyborach bezpośrednich jest wybierany wójt(burmistrz lub prezydent miasta) ,a wybory do tego organu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta ,burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr113, poz.984) są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory powszechne do organów stanowiących samorząd terytorialny oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do rad oraz wójtów posiada każdy obywatel polski ,który ukończył 18lat i zamieszkuje obszar działania danej rady czy sejmiku. Nie posiadają prawa glosowania osoby ubezwłasnowolnione oraz te które utraciły prawo wyborcze lub są pozbawione praw publicznym Nowością w przeciwieństwie do innych wyborów jest to ,że mogą także głosować obywatele Unii Europejskiej ,którzy skończyli 18 lat stale zamieszkują na obszarze działania gminy i są wpisani do rejestru wyborców.

Bierne prawo wyborcze charakteryzuję się tym ,iż w wyborach do rad i sejmików przysługuje każdemu ,kto ma prawo wybierania do rad nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ,a także wobec osoby której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego jednoznacznie utratę prawa wybieralności z tak zwanego kłamstwa lustracyjnego.

W wyborach wójta, burmistrza ,prezydenta miasta bierne prawo wyborcze posiada obywatel polski, który ma prawo wybierania do rady gminy i ma ukończone 25 lat. Kandydat na wójta nie musi zamieszkiwać na obszarze gminy, w której zgłosił chęć kandydowania podczas wyborów.

Wybory do rad gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mają charakter większościowy, a w gminach gdzie ta liczba mieszkańców jest powyżej 20 tys. oraz do rad powiatów i sejmików województw są liczone proporcjonalnie z zastosowaniem metody d’Hondta oraz klauzul zaporowych, które wynoszą 5%.

Ważność wyborów do organów samorządu terytorialnego stwierdza sąd okręgowy po rozpatrzeniu tak zwanych protestów wyborczych.

Ostatnim przykładem wyborów, który postaram się jak najlepiej omówić są wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory te są pięcioprzymiotnikowe; wolne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne i przeprowadzone w głosowaniu tajnym. Zarządza je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie w Polsce wybieranych jest 50 posłów do Parlamentu Europejskiego na 5 letnią kadencję. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego liczba posłów do PE ma wzrosnąć o jednego posła i będzie wtedy wynosiła 51 .

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiadają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat nie są pozbawieni praw publicznych oraz nieubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu, a także niepozbawieni praw wyborczych przez prawomocne orzeczenie Trybunału Stanu. Także nowością jest z tego prawa wybierania mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej ,którzy zarazem nie legitymują się obywatelstwem polskim, którzy w dniu głosowania maja skończone 18 lat., stale zamieszkują w Polsce i są zapisani w rejestrze wyborczym.

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom mającym prawo wybierania do PE oraz koniecznym warunkiem jest przez te osoby ukończenie 21 lat ,a także zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i stale zamieszkujące terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wyniki wyborów ustala się za pomocą metody d’Hondta . Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy .Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone już dwukrotnie w 2004 i 2009 roku.

Po dogłębnej analizie tego zagadnienia doszłam do wniosku, iż w jak najprostszy sposób udało mi się przedstawić to zagadnienie. Zapewne znajdą się jeszcze różnego rodzaju terminy, których nie udało mi się poruszyć, ale mam nadzieję, iż zawarłam najważniejsze rzeczy. Jestem przekonana, iż chociaż w maleńkim ułamku udało mi się odpowiedzieć na pytania, które sobie postawiłam przed rozpoczęciem tego materiału.

Agnieszka Kajda

Bibliografia:


 1. Leksykon politologii, red. A. Antoszewskiego, R. Herbut, Wrocław 1997.
 2. Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, red. B. Michalak, A. Sokala, Warszawa 2010.
 3. A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1997.
 4. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 5. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 1996.
 6. J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa2003.
 7. R. Chruściak, Sejm i Senat w konstytucji RP z 1997r.
 8. Dz.U. Nr 46,poz. 499.
 9. S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta RP, Warszawa 2000.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 IV 1997, Warszawa 2006.

Komentarze
947 Odpowiedzi do “Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II”
Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. masaj pisze:

  masaj

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 2. grants pisze:

  more good thoughts

  I wish to show my love for your kindness supporting all those that have the need for help with that matter. Your special dedication to getting the solution around came to be extraordinarily beneficial and has consistently enabled most people much like…

 3. Online Article…

  […]The information mentioned in the article are some of the best available […]…

 4. Recent Blogroll Additions…

  […]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[…]…

 5. Links

  […]Sites of interest we have a link to[…]…

 6. our top comment good

  I wish to convey my gratitude for your kind-heartedness supporting men and women that need help on your concept. Your real commitment to passing the solution along appeared to be amazingly productive and has truly permitted guys and women like me to ac…

 7. m88 pisze:

  Thanks

  […]Absolutely what I thought… and you got an awesome blog buddy..[…]

 8. The Ships’s Voyages

  I feel technological know-how just makes it worse. Now there’s a channel to under no circumstances care, now there would not be a opportunity for them to find.

 9. free christmas crap

  I must get across my passion for your kind-heartedness giving support to those who have the need for guidance on your theme. Your real dedication to passing the message all-around has been unbelievably helpful and have all the time permitted many peopl…

 10. Blogs ou should be reading

  […]Here is a Great Blog You Might Find Interesting that we Encourage You[…]…

 11. URL stats pisze:

  URL stats

  […]although internet websites we backlink to beneath are considerably not connected to ours, we really feel they are truly really worth a go through, so have a look[…]

 12. Porno pisze:

  erotic site

  One thing is that one of the most sexy incentives for applying your cards is a cash-back or perhaps rebate present. Generally, you will get 1-5% back with various purchases. Depending on the card, you may get 1% back again on most buying, and 5% back a…

 13. You should check this out

  […] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well […]…

 14. visit us now

  I want to get across my appreciation for your kindness for individuals who should have help with this one area of interest. Your real dedication to passing the message around appears to be remarkably productive and has always permitted some individuals…

 15. Woman of Alien

  Great operate you have finished, this website is really interesting with fantastic details. Time is God’s strategy for trying to keep every little thing from going on simultaneously.

 16. naples pisze:

  naples

  […]one of our guests recently suggested the following website[…]

 17. auckland pisze:

  auckland

  […]check beneath, are some entirely unrelated websites to ours, nevertheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 18. The Absent Game

  Between me and my husband we’ve owned more MP3 gamers over the years than I can count, such as Sansas, iRivers, iPods (classic & touch), the Ibiza Rhapsody, etc. But, the last few years I’ve settled down to one line of gamers.

 19. The Silent Shard

  This will possibly be fairly practical for some of your respective work I intend to will not only with my blog but

 20. Thorn of Girl

  Very good facts can be discovered on this world wide web website.

 21. The Slave of the Husband

  Trying to find in advance to researching extra from you afterward!…

 22. Thorn of Girl

  Superb data can be observed on this website website.

 23. good personal info

  I would like to point out my respect for your kindness supporting men who absolutely need assistance with that idea. Your special commitment to passing the message all through was incredibly significant and have regularly enabled somebody much like me…

 24. wedding dress movie

  […]Sites of interest we’ve a link to[…]

 25. The Birch of the Shadow

  I feel there might become a couple duplicates, but an exceedingly useful record! I have tweeted this. A lot of thanks for sharing!

 26. Third Flower

  My spouse and that i are now delighted that Albert could perform his scientific tests as a result of the ideas he had by way of your website. It is now and again perplexing to just normally be making a gift of methods which some people might have been…

 27. ciocador.info pisze:

  The Birch of the Shadow

  I feel there may become a handful of duplicates, but an exceedingly helpful list! I have tweeted this. Quite a few thanks for sharing!

 28. masaj pisze:

  your online christmas

  I want to show my affection for your kind-heartedness giving support to all those that should have help with this one field. Your very own dedication to passing the solution across was certainly useful and have regularly allowed guys just like me to ac…

 29. funny pisze:

  funny

  […]The details talked about within the report are several of the best out there […]

 30. allsafe pisze:

  allsafe

  […]usually posts some incredibly exciting stuff like this. If you are new to this site[…]

 31. nice christmas story

  I would like to point out my respect for your kind-heartedness giving support to people who must have help on this one issue. Your very own commitment to passing the solution along has been quite useful and have frequently enabled ladies much like me t…

 32. twitter pisze:

  twitter

  […]very handful of internet sites that come about to become comprehensive below, from our point of view are undoubtedly properly really worth checking out[…]

 33. Sofas, tables, & chairs in St. Louis, We deliver!

  […]here are some links to web sites that we link to simply because we feel they are really worth visiting[…]

 34. tamil tv shwos online

  […]although web-sites we backlink to below are considerably not connected to ours, we feel they may be actually really worth a go via, so have a look[…]

 35. Electro House pisze:

  Electro House

  […]Every when inside a while we choose blogs that we study. Listed beneath would be the newest web sites that we choose […]

 36. Whispering Misty

  So sorry you will miss the workshop!

 37. instant christmas download

  I would like to voice my affection for your generosity giving support to those individuals that really want help with the study. Your special dedication to getting the message along turned out to be exceptionally helpful and has really permitted men an…

 38. free good sites

  I must get across my affection for your kindness giving support to persons who actually need assistance with the area of interest. Your special dedication to passing the message up and down appears to be incredibly invaluable and have in every case emp…

 39. home inspection forum

  […]check below, are some absolutely unrelated internet sites to ours, nonetheless, they are most trustworthy sources that we use[…]

 40. The Slave of the Husband

  In search of forward to learning additional from you afterward!…

 41. Videos Porno pisze:

  special christmas service

  I have to show my admiration for your generosity in support of those individuals that should have assistance with in this topic. Your special commitment to getting the solution up and down turned out to be particularly powerful and have truly enabled g…

 42. Videos Gays pisze:

  relative account

  I have to show my appreciation for your kindness giving support to persons that have the need for help with this important concern. Your personal commitment to getting the message all around was unbelievably significant and has without exception allowe…

 43. pizza vesoul pisze:

  allo pizza vesoul

  I wish to voice my affection for your generosity for individuals who absolutely need help with the field. Your personal dedication to passing the solution throughout had become rather informative and has frequently enabled somebody just like me to real…

 44. Bed bugs pisze:

  Recommeneded websites

  […]Here are some of the sites we recommend for our visitors[…]…

 45. Sexo Gay pisze:

  expert good information

  I would like to point out my affection for your generosity supporting individuals who absolutely need guidance on this important concept. Your very own dedication to passing the message all over came to be wonderfully important and have empowered most…

 46. Bed bug dogs pisze:

  Visitor recommendations

  […]one of our visitors recently recommended the following website[…]…Dodaj własny komentarz

You must be logged in to post a comment.