Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II : Kontekst

Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II

tumblr_md2yey9BjD1rt2ez5o1_1280

Przystępując do opisania wyborów w Polsce najpierw trzeba powiedzieć kilka słów na temat naszego parlamentu. Parlament jest naczelnym organem państwowym złożonym z demokratycznie wybieranych przedstawicieli narodu, realizujących władzę ustawodawczą i sprawujących kontrole nad wypełnianiem władzy wykonawczej. Możemy wyróżnić parlamenty jednoizbowe oraz dwuizbowe.

W naszej tradycji występuje parlament dwuizbowy składający się z dwóch organów przedstawicielskich: Sejmu i Senatu. Klasyczny prapoczątek dwuizbowości ma miejsce w wieku XVII – XIX. To wtedy już jedna z izb reprezentowała arystokrację i była nazywana izbą wyższą, a druga niższą reprezentowała stan trzeci. Drugim źródłem dwuizbowości jest nawiązanie do federalnej struktury państwa. Przykładem był podział na Izbę Reprezentantów i Senat w Ameryce.

 Od początku nasz parlament był dwuizbowy zakładała to już konstytucja marcowa oraz późniejsza kwietniowa. Obie konstytucje przyznawały Sejmowi uprzywilejowaną pozycję w stosunku do Senatu. Po II wojnie światowej problem Senatu powrócił w referendum 3xTak . Wyniki tego referendum jak wiemy zostały sfałszowane. Jednak oficjalne stanowisko ówczesnej władzy i polityków było za jednoizbowością ,czyli za zlikwidowaniem jednej izby. Według obowiązującej konstytucji z 2IV 1997 parlament posiada dwie izby jest to: Sejm i Senat.

W Polsce mamy do czynienia z kilkoma różnymi rodzajami wyborów. Wśród nich wymienić należy takie jak do: Sejmu, Senatu ,prezydenckie, samorządu terytorialnego czy do parlamentu europejskiego .

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywają się na podstawie Konstytucji z 2 IV 1997 oraz ustawy z 12 IV 2001 r. Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory do Sejmu są pięcioprzymiotnikowe: powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne oraz odbywają się w głosowaniu tajnym. Czynne prawo wyborcze przysługuję osobie, która legitymuję się obywatelstwem polskim oraz ma skończone 18 lat. Bierne prawo wyborcze przysługuje obywatelom polskim, jeżeli w dniu wyborów najpóźniej ma skończone 21 lat.

Wybory zarządza Prezydent nie później niż na 90 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji Sejmu wyznaczając wybory na dzień wolny od pracy oraz przypadający w ciągu 30 dni przed upływem 4 lat od rozpoczęcia kadencji. W razie skrócenia kadencji Sejmu Prezydent zarządza wybory, wyznaczając ich datę na dzień przypadający nie później niż w ciągu 45 dni od dnia wejścia w życie uchwały Sejmu lub postanowienia Prezydenta o skróceniu kadencji.

Kandydatów na posłów zgłaszają partie polityczne i wyborcy. Komitet wyborczy wyborców mają prawo tworzyć obywatele, którzy posiadają prawo wybierania i składających się z 15 osób. Po zebraniu przynajmniej 1000 podpisów obywateli posiadający prawo wybierania i popierających utworzenia komitetu wyborczego pełnomocnik tego komitetu zgłasza do PKW chęć utworzenia danego komitetu.

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia przez Prezydenta o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24h przed dniem wyborów. Finansowanie kampanii wyborczej jest jawne . Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborcza wyłącznie kwoty, które są określone przez ordynację wyborczą.

W wyborach do Sejmu są ustanowione progi wyborcze, które musi spełniać każda partia .W podziale mandatów w okręgach wyborczych bierze się pod uwagę tylko listy okręgowe listy kandydatów na posłów tych komitetów, które otrzymały przynajmniej 5 % głosów oddanych w skali kraju. Koalicje ,aby mogły brać udział muszą niestety zdobyć więcej ważnie oddanych głosów dla nich ustalono próg w granicy 8%. Od tego wymogu zwolnione są komitety wyborcze utworzone przez wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych, a także złożą do PKW dokument właściwego organu statutowego i oświadczenie w tej sprawie najpóźniej 5 dni przed wyborami.

Okręg wyborczy obejmuje obszar województwa albo tylko jakąś jego część. Granice okręgu nie mogą naruszać granic wchodzących w jego skład powiatów i miast na prawach powiatu. W okręgu wyborczy jest wybieranych 7 posłów. Sejm na wniosek PKW dokonuje podziału województwa na okręgi oraz liczby posłów wybieranych w poszczególnych województwach.

Wyborca głosuje tylko na jedną listę okręgową stawiając na swojej karcie znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, a zatem wskazuję pierwszeństwo na wejście do Sejmu tego właśnie kandydata. Podział mandatów jest w rękach okręgowej komisji wyborczej, która stosuję metodę Sainte – League, czyli metodę dzielników nieparzystych, dającą największe szanse partiom średniej wielkości. Liczba ważnie oddanych głosów list na każdą z list okręgowych jest przeliczana w taki sposób, że dzieli się przez 1, 4, 3,5, 7, aż do momentu, w którym uzyskamy odpowiednią liczbę mandatów.

W razie wygaśnięcia mandatu posła nie są przeprowadzane wybory uzupełniające. W takiej zaistniałej sytuacji prawo do uzyskania mandatu posiada kolejny kandydat z tej samej listy okręgowej ,który podczas wyborów otrzymał największą ilość głosów. Może także wystąpić taka sytuacja, iż z powodu braku kandydatów nie byłoby możliwe obsadzenie mandatu to w takiej sytuacji mandat pozostaje do końca kadencji wolny.

Wyniki wyborów są ogłaszane przez Państwową Komisje Wyborczą w Dzienniku Ustaw w formie obwieszczenia oraz podane do publicznej wiadomości. Ważność wyboru posła w przypadku zgłoszenia protestu wyborczego oraz ważności wyborów do Sejmu rozstrzyga Sąd Najwyższy.

Wybory do Senatu RP odbywają się na podstawie takich samych przepisów co wybory do Sejmu RP. Wybory do Senatu są jednak w przeciwieństwie do Sejmu tylko trzyprzymiotnikowe: powszechne ,bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Według ordynacji wyborczej art.189 odbywają się wybory do Senatu za pośrednictwem zasady większości.

Występuję tu niewielka różnica pomiędzy rozumieniem czynnego prawa wyborczego oraz biernego. W przypadku czynnego prawa wyborczego wszystko zgadza się tak jak przy wyborach do Sejmu wyjątkiem jest definiowanie biernego prawa wyborczego ,które przysługuję obywatelowi polskiemu jeżeli w dniu wyborów ma ukończone 30 lat. Okręg wyborczy obejmuje swoimi ramami obszar województwa albo tylko jakąś określoną część. W okręgu wyborczym wybiera się od 2 do 4 senatorów. W przypadku, gdy województwo nie jest jednym okręgiem wyborczym to liczbę senatorów wybieranych w okręgu wyborczym ustala się za pomocą jednolitej normy przedstawicielstwa.

 Komitet wyborczy może zgłosić w każdym okręgu tylu kandydatów na senatorów, ilu jest senatorów wybieranych w danym okręgu wyborczym . Zgłoszenie kandydata na senatora powinno być poparte przynajmniej 3000 tysiącami podpisów.

W przypadku wygaśnięcia mandatu senatora Prezydent zarządza wybory uzupełniające. Wybory te muszą być przeprowadzone w terminie 3 miesięcy od dnia stwierdzenia wygaśnięcia mandatu. W przypadku, gdy do dnia, w którym upływa termin zarządzenia wyborów pozostało mniej niż 6 miesięcy to takich wyborów nie przeprowadza się. Wyniki są podane do publicznej wiadomości przez PKW i ogłasza się je w Dzienniku Ustaw w formie obwieszczenia.

Omawiając wybory do Sejmu i Senatu chciałabym rozwinąć szerzej pojęcie jakim jest mandat parlamentarny dotyczy on tutaj posłów i senatorów. Otóż pojęcie mandatu odnosi się do trzech różnych znaczeń: Wynika z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców, całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty, określenie funkcji członka parlamentu.

W Polsce używa się pojęcia mandatu w tych trzech znaczeniach nie wyróżnia się ich ze względu na status prawny posła czy senatora. Aby uzyskać mandat muszą odbyć się wybory. Pełnie praw i obowiązków posła czy senatora następuje dopiero po złożeniu ślubowania na pierwszym zazwyczaj posiedzeniu izby. Mandat trwa przez całą kadencję i wygasa wraz z jej zakończeniem. Samo pojęcie mandatu przedstawicielskiego ma swój rodowód z łaciny i oznacza mandatum –zlecenie lub mandare powierzać, obciążać, polecać. Jest to stosunek prawnopolityczny, który powstaje między osobą piastującą funkcję z wyboru np. posłem a wyborcami zawierającymi udzielone przez wyborców pełnomocnictwo do reprezentowania ich interesów w procesie sprawowania władzy. Mandat ten jest nabywany z momentem stwierdzenia wyboru danej osoby. Jednak, aby go otrzymać trzeba najpierw złożyć odpowiednie ślubowanie. Wyróżniamy mandat wolny i imperatywny.

Mandat imperatywny inaczej zwany związanym sytuuję posła na reprezentanta tych ,którzy go wybrali, a więc okręgu wyborczego w którym wygrał .Poseł jest prawnie związany wolą swych wyborców oraz ponosi przed nimi odpowiedzialność za swe działania, które podejmuje.

Mandat wolny opiera się na założeniu ,iż poseł reprezentuje cały zbiorowy podmiot suwerenności (naród, korpus wyborczy), a nie jest przedstawicielem tylko tych osób ,którzy faktycznie zagłosowali na niego podczas wyborów. Konstrukcja mandatu wolnego była uznawana przez większość konstytucji w systemach demokratycznych jak i też w państwach postkomunistycznych. Przykładem w naszej Konstytucji jest art.104 ,który odnosi się do posłów i brzmi w następujący sposób „Posłowie są przedstawicielami Narodu. Nie wiążą ich instrukcje wyborców”. Z tej oto wzmianki możemy wyróżnić trzy cechy mandatu: uniwersalność – poseł reprezentuje cały naród, niezależność – wyborcy oraz organizacje nie posiadają prawnej możliwości narzucenia posłowi sposobu działania, a przede wszystkim chodzi tutaj o głosowanie w izbie, trzecią zasadą jest nieodwołalność posła czy senatora polega ona na tym, że wyborcy oraz organizacje nie mają uprawnień ,aby doprowadzić do przedterminowego wygaśnięcia mandatu posła czy senatora.

Dla właściwego wykonywania mandatu przez posła czy senatora RP zostało stworzenie pewnych gwarancji niezależności, które mają za zadanie utrudniać wywieranie nacisku na posła oraz uchronić go przed różnymi pokusami związanymi z konfliktem interesów. Do tych najważniejszych gwarancji możemy zaliczyć immunitety parlamentarne oraz zasadę niepołączalności. Immunitet rozumiemy pod pojęciem wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa.

Pełni on dwie główne funkcje; ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowanie im swobody wykonywania mandatu oraz ochrony niezależności i autonomii parlamentu jako takiego.

Prawo konstytucyjne wymienia dwie postacie immunitetu : formalny i materialny. Immunitet formalny polega na wyłączeniu karalności określonych czynów, które w świetle stanowionego prawa dla zwykłego obywatela są naznaczone jakąś sankcją za złamanie ich. Immunitet materialny ograniczenia dopuszczalność ścigania za czyny będące według materialnego prawa karnego przestępstwem lub innym czynem karalnym.

Zasadę niepołączalności także jak w przypadku immunitetu rozpatrujemy w dwóch przypadkach: Formalnym jako zakaz łączenia mandatu z innymi stanowiskami lub funkcjami państwowymi (art.103 konstytucji), materialnym zakaz podejmowania lub wykonywania określonych rodzajów działalności zawodowej lub podobnej (art. 107 konstytucji).

Z definicji niepołączalności formalnej możemy dowiedzieć się, że jest to wykluczenie możliwości równorzędnego piastowania mandatu posła i sprawowania innego urzędu czy zajmowania innego stanowiska lub innego zatrudnienia. Innym zaś zagadnieniem jest niewybieralność, którą po prostu definiujemy jako wykluczenie zdolności określonej osoby do kandydowania w wyborach i objęcia mandatu z uwagi na pełniony inny urząd , funkcje czy stanowisko (art.132 konstytucji) W myśl zasady art. 102 konstytucji, który jednoznacznie wyklucza możliwość bycia posłem i senatorem w jednej osobie.

Zaś niepołączalność materialna oznacza zakaz podejmowania pewnych typów działalności w okresie sprawowania mandatu. Przytaczając art.107 konstytucji, który wymienia zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której są osiągane korzyści z majątku Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego .

Kolejnym przykładem wyborów są na urząd Prezydenta RP. Powołując się na art.126

 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej .
 2. Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 3. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach.

Prezydent Rzeczypospolitej wybierany jest przez Naród w wyborach powszechnych, równych bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Są to także wybory wolne chociaż nigdzie w konstytucji nie jest to wyraźnie odnotowane. Prezydent jest wybierany na 5 letnią kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Na Prezydenta RP może być wybrany tylko wyłącznie obywatel polski oraz jeśli w dniu wyborów najpóźniej ma skończone 35 lat i korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu RP.

Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej zgłasza przynajmniej 100000 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. Zgłoszenie takie musi być poparte podpisami zgłaszającymi. Kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej można zgłaszać najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów .Te postanowienia co do ważności zgłaszania kandydatur na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej wynikają z Konstytucji z 1997 r. (art. 127 ust.3).

Możemy także dopatrzyć się różnicy między uprawnieniami do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów, których zgłaszać mogą także partie i wyborcy. Przepis dotyczący odpowiedniej liczby osób ,które mogą zgłosić kandydaturę swojego kandydata na urząd Prezydenta miał zapewne zamiar odpartyjnienia procedury wyłaniania kandydatów na głowę państwa.

Czynne prawo wyborcze posiadają obywatele polscy ,którzy mają ukończone 18 lat nie są pozbawieni praw publicznych oraz wyborczych i nie są osobami ubezwłasnowolnionymi prawomocnym orzeczeniem sądu.

Prezydent jest wybierany w systemie większości bezwzględnej ,a co za tym idzie zostaje nim kandydat ,który otrzymał więcej niż połowę oddanych głosów. W przypadku ,gdy żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości to 14 dnia po pierwszym głosowaniu przeprowadza się głosowanie ponowne, czyli tak zwana druga tura wyborów. W ponownym głosowaniu wyboru dokonuje się już tylko spośród dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

Na urząd prezydenta RP wybrany zostaje kandydat, który w ponownym głosowaniu otrzymał największe poparcie i zdyskwalifikował swojego przeciwnika, który niestety przegrał w kolejnym starciu. Wybory Prezydenta oraz opróżnienie z urzędu w szczególnych sytuacjach ,które są szerzej omówione w konstytucji zarządza Marszałek Sejmu. Ważność tych wyborów stwierdza Sąd Najwyższy. Według ustawy z dnia 27 września 1990, która szczegółowo dotyczy zgłaszania kandydatów oraz przeprowadzenia wyborów odbyły się następujące wybory na urząd Prezydenta w 1990,1995, 2000, i 2005 roku.

Następnym przykładem wyborów według Konstytucji RP są wybory do organów stanowiących samorząd terytorialny ,w tym przypadku do rad gmin, powiatów i sejmików województw są powszechne, równe ,bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. W wyborach bezpośrednich jest wybierany wójt(burmistrz lub prezydent miasta) ,a wybory do tego organu zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta ,burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U.Nr113, poz.984) są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym. Wybory powszechne do organów stanowiących samorząd terytorialny oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są zarządzane przez Prezesa Rady Ministrów.

Czynne prawo wyborcze w wyborach do rad oraz wójtów posiada każdy obywatel polski ,który ukończył 18lat i zamieszkuje obszar działania danej rady czy sejmiku. Nie posiadają prawa glosowania osoby ubezwłasnowolnione oraz te które utraciły prawo wyborcze lub są pozbawione praw publicznym Nowością w przeciwieństwie do innych wyborów jest to ,że mogą także głosować obywatele Unii Europejskiej ,którzy skończyli 18 lat stale zamieszkują na obszarze działania gminy i są wpisani do rejestru wyborców.

Bierne prawo wyborcze charakteryzuję się tym ,iż w wyborach do rad i sejmików przysługuje każdemu ,kto ma prawo wybierania do rad nie był wcześniej karany za przestępstwo umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego ,a także wobec osoby której nie wydano prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego jednoznacznie utratę prawa wybieralności z tak zwanego kłamstwa lustracyjnego.

W wyborach wójta, burmistrza ,prezydenta miasta bierne prawo wyborcze posiada obywatel polski, który ma prawo wybierania do rady gminy i ma ukończone 25 lat. Kandydat na wójta nie musi zamieszkiwać na obszarze gminy, w której zgłosił chęć kandydowania podczas wyborów.

Wybory do rad gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mają charakter większościowy, a w gminach gdzie ta liczba mieszkańców jest powyżej 20 tys. oraz do rad powiatów i sejmików województw są liczone proporcjonalnie z zastosowaniem metody d’Hondta oraz klauzul zaporowych, które wynoszą 5%.

Ważność wyborów do organów samorządu terytorialnego stwierdza sąd okręgowy po rozpatrzeniu tak zwanych protestów wyborczych.

Ostatnim przykładem wyborów, który postaram się jak najlepiej omówić są wybory do Parlamentu Europejskiego. Wybory te są pięcioprzymiotnikowe; wolne, powszechne, bezpośrednie, proporcjonalne i przeprowadzone w głosowaniu tajnym. Zarządza je Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Obecnie w Polsce wybieranych jest 50 posłów do Parlamentu Europejskiego na 5 letnią kadencję. Po wejściu w życie traktatu lizbońskiego liczba posłów do PE ma wzrosnąć o jednego posła i będzie wtedy wynosiła 51 .

Czynne prawo wyborcze w wyborach do Parlamentu Europejskiego posiadają obywatele polscy, którzy ukończyli 18 lat nie są pozbawieni praw publicznych oraz nieubezwłasnowolnieni prawomocnym orzeczeniem sądu, a także niepozbawieni praw wyborczych przez prawomocne orzeczenie Trybunału Stanu. Także nowością jest z tego prawa wybierania mogą korzystać obywatele Unii Europejskiej ,którzy zarazem nie legitymują się obywatelstwem polskim, którzy w dniu głosowania maja skończone 18 lat., stale zamieszkują w Polsce i są zapisani w rejestrze wyborczym.

Bierne prawo wyborcze przysługuje osobom mającym prawo wybierania do PE oraz koniecznym warunkiem jest przez te osoby ukończenie 21 lat ,a także zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego i stale zamieszkujące terytorium Polski lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.

Wyniki wyborów ustala się za pomocą metody d’Hondta . Ważność wyborów stwierdza Sąd Najwyższy .Wybory do Parlamentu Europejskiego zostały przeprowadzone już dwukrotnie w 2004 i 2009 roku.

Po dogłębnej analizie tego zagadnienia doszłam do wniosku, iż w jak najprostszy sposób udało mi się przedstawić to zagadnienie. Zapewne znajdą się jeszcze różnego rodzaju terminy, których nie udało mi się poruszyć, ale mam nadzieję, iż zawarłam najważniejsze rzeczy. Jestem przekonana, iż chociaż w maleńkim ułamku udało mi się odpowiedzieć na pytania, które sobie postawiłam przed rozpoczęciem tego materiału.

Agnieszka Kajda

Bibliografia:


 1. Leksykon politologii, red. A. Antoszewskiego, R. Herbut, Wrocław 1997.
 2. Leksykon prawa wyborczego i systemów wyborczych, red. B. Michalak, A. Sokala, Warszawa 2010.
 3. A. Żukowski, Systemy wyborcze, Olsztyn 1997.
 4. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2010.
 5. Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Toruń 1996.
 6. J. Haman, Demokracja, Decyzje, Wybory, Warszawa2003.
 7. R. Chruściak, Sejm i Senat w konstytucji RP z 1997r.
 8. Dz.U. Nr 46,poz. 499.
 9. S. Gebethner, Wybory na urząd Prezydenta RP, Warszawa 2000.
 10. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 IV 1997, Warszawa 2006.

Komentarze
6 214 Odpowiedzi do “Charakterystyka wyborów i procesu wyborczego w Polsce cz. II”
 1. The next time I read a blog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this 1. I mean, I know it was my choice to read, but I essentially thought youd have some thing intriguing to say. All I hear can be a bunch of whining about some thing which you could fix if you ever werent too busy looking for attention.
  cheap louis vuitton outlet http://mendonet.com.ar/blog/view/220982/new-arrival-fendi-handbags-get-at-least-expensive-value-with-high-quality

 2. You will find undoubtedly a great deal of details like that to take into consideration. That’s an excellent point to bring up. I offer you the thoughts above as general inspiration but clearly one can find questions like the one you bring up where essentially the most fundamental thing might be working in honest great faith. I don?t know if most beneficial practices have emerged about things like that, but I am positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  cheap louis vuitton outlet http://swisswatcheso.bcz.com/2013/11/21/replica-designer-handbags-might-be-as-great-as-the-genuine-issue/

 3. Just after study a few of the weblog posts on your web page now, and I genuinely like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark webpage list and will likely be checking back soon. Pls have a look at my internet web-site also and let me know what you feel.
  cheap louis vuitton outlet http://swisswatcheso.hazblog.com/Primer-blog-b1/Outlines-For-Swift-Options-Of-Louis-Vuitton-Handbags-Outlet-b1-p6.htm

 4. Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like this ahead of. So nice to find somebody with some original thoughts on this topic. realy thank you for starting this up. this webpage is some thing that is needed on the internet, somebody with a little originality. valuable job for bringing some thing new to the world wide web!
  cheap louis vuitton outlet http://swisswatcheso.bloguez.com/swisswatcheso/5954310/Promotional_Umbrellas_A_Walking_Billboard_For_the_Enterprise#.Uo3QGuKwPwU

 5. plan cul pisze:

  Thank you for the auspicious writeup. It in fact was a amusement account it.
  Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how
  can we communicate?

 6. entendu superbe!! gamma blue 11ss irr¨?prochables! Distinct, joli, rapide alors sympa

 7. When you exercise, you will be capable of established down the razor, pull it across the pores and skin, and increase it up in the finish of a stroke inside a smooth motion. A rolling razor similar to a „Headblade” can preserve the proper angle in hardtoreach regions.[9]Shave in the correct path. Around the initially pass, normally shave with all the grain. This normally signifies shaving downward, although not normally. Heading against the grain (shaving the alternative direction that the hair grows) makes for any closer shave, but it also generates one of the most discomfort and cuts. For those who have an inclination to get bumps or rashes, or if you generally get ingrown hairs, or should you merely contemplate your encounter too quite to abuse, commence shaving using the grain. A pair things to consider while you shave:

 8. We are genuinely satisfied using your ability as a copywriter as well as together with the structure for a weblog. Is this fact a new paid for topic or even do you alter them yourself? No matter what sustain the wonderful top quality creating, it can be uncommon to find out a great web site exactly like it right now.

 9. Admiring the dedication you put into your website and
  detailed information you present. It’s great to come
  across a blog every once in a while that isn’t the same out
  of date rehashed information. Great read! I’ve bookmarked
  your site and I’m including your RSS feeds to my Google account.

 10. Chiquita pisze:

  Hurrah, that’s what I was searching for, what a data!
  existing here at this web site, thanks admin of this website.
  http://www.casino-online-24se.com/

 11. After checking out a handful of the blog articles
  on your site, I truly like your technique of writing a blog.

  I saved it to my bookmark site list and will be checking back in the near future.
  Take a look at my web site too and let me know what you think.

 12. dieta pisze:

  Kart zadłużenie. Jednakowoż proszę pomnieć o spłacie zadłużenia, należnoście świadczy o wzrosła kwota
  tudzież warto skorzystanie menu pożyczka, o tak jak zmieścimy się tym przyznawania
  przelewy w charakterze interes bezgotówkowych bank, limicie oraz należnoście świadczy o wzrosła kwota natomiast pożądane byłoby skorzystanie skutkuje nam.

 13. I prefer your oreo 5s online! I merely gotten male your old classic short throughout beach with regard to holiday season and that i was thrown off for each other. A an incredible system and it’s sooooo fine.

 14. Hi! I could have sworn I’ve been to this site before but after reading through
  some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely
  happy I found it and I’ll be book-marking and checking back often!

 15. You will discover some intriguing points in time in this write-up but I do not know if I see all of them center to heart. There is some validity but I will take hold opinion until I look into it further. Fantastic article , thanks and we want extra! Added to FeedBurner also
  louis vuitton wallet http://swisswatchesr2.blogger.hu/2013/11/26/louis-vuitton-outlet-on-line-this-lady-s-backpack

 16. I dress in moncler france http://gem-antilles.com/BE/veste/moncler.asp/ practically day-to-day dwelling ,I got them and obtain lots of compliments.I saw them when going to store but could come across them there so pretty content I discovered them on your internet site.

 17. I love THESE UGGS! Indeed We have been louboutin pas cher http://www.ess-nettoyage.com/images/christian/christian-louboutin.asp/ LOVERS! These are generally SO COFY AND . They appear Hot Which has a Gown OR. Still Contemplating IF IM GONNA Buy THE TAN Kinds. HMMMM.

 18. You really make it appear so easy together with your presentation
  but I to find this topic to be actually one thing that I believe
  I might by no means understand. It seems too complicated and very extensive for me.
  I am taking a look forward for your next publish, I’ll attempt to get the hang of it!
  http://www.casino-online-24jp.com

 19. No matter how much you all trash speak about Adam Lambert, he’s Just what we needed as an American Idol.
  pandora cyber monday http://www.scanorlando.com/pandora-cyber-monday.html

 20. nfl jerseys pisze:

  You will find some interesting points in time in this write-up but I don’t know if I see all of them center to heart. There is certainly some validity but I will take hold opinion until I appear into it further. Fine post , thanks and we want extra! Added to FeedBurner too
  nfl jerseys http://ameblo.jp/airjordanscdh/entry-11615840555.html

 21. cheap?jerseys pisze:

  You’ll find undoubtedly a lot of details like that to take into consideration. That’s an awesome point to bring up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly one can find questions like the one you bring up where by far the most imperative factor will be working in honest decent faith. I don?t know if finest practices have emerged around things like that, but I am sure that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  cheap?jerseys http://www.freewebsite-service.com/jordanszdek/Blog.php?id=149009&snavn=A+Background+In+Crucial+Facts+For+Cheap+Nfl+Jerseys+Paypal

 22. You’ll want to take part in a contest for one of the ideal blogs on the internet. I will advise this web-site!
  wholesale jerseys http://www.friendcircles.com/blogs/post/19607

 23. nfl jerseys pisze:

  Spot on with this write-up, I really believe this webpage wants a lot more consideration. I’ll probably be again to read far more, thanks for that information.
  nfl jerseys http://www.freewebsite-service.com/cheapjordanuws/Blog.php?id=152411&snavn=Are+you+wearing+NFL+Jerseys

 24. An fascinating discussion is worth comment. I feel which you should really write extra on this topic, it may not be a taboo subject but normally consumers aren’t enough to speak on such topics. To the next. Cheers
  wholesale nfl jerseys http://jerseysgbpr.1101370.n5.nabble.com/Forum-Promoting-The-way-to-Boost-Your-Earnings-With-Forum-Advertising-td5.html

 25. This seriously answered my predicament, thank you!
  wholesale nfl jerseys http://jerseysgbpr.teenblog.com/post/231552/low_cost_nfl_jerseys_vices.html

 26. nfl jerseys pisze:

  An impressive share, I just given this onto a colleague who was performing a little analysis on this. And he in actual fact bought me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the treat! But yeah Thnkx for spending the time to discuss this, I feel strongly about it and adore reading alot more on this topic. If attainable, as you turn out to be expertise, would you mind updating your blog with additional details? It is actually highly useful for me. Huge thumb up for this weblog post!
  nfl jerseys http://gujjar.org/blogs/post/1151

 27. cheap jerseys pisze:

  There are actually undoubtedly a whole lot of details like that to take into consideration. That is an excellent point to bring up. I supply the thoughts above as general inspiration but clearly there are questions like the 1 you bring up exactly where by far the most critical factor are going to be working in honest very good faith. I don?t know if most beneficial practices have emerged around points like that, but I’m positive that your job is clearly identified as a fair game. Both boys and girls really feel the impact of just a moment’s pleasure, for the rest of their lives.
  cheap jerseys http://www.friendcircles.com/blogs/post/28210

 28. Can I just say what a relief to acquire an individual who in fact knows what theyre talking about on the web. You absolutely know tips on how to bring an problem to light and make it necessary. Much more people today really need to read this and know this side of the story. I cant believe youre not extra well-liked because you absolutely have the gift.
  cheap replica watches http://swisswatchesnie.blog.petitmallblog.jp/blog-entry-3.html

 29. swiss watches pisze:

  I’d need to check with you here. Which is not something I often do! I delight in reading a post which will make men and women believe. Also, thanks for allowing me to comment!
  swiss watches http://swisswatchesm.25383.n7.nabble.com/Rolex-Daytona-Replica-Watches-td5.html

 30. swiss watches pisze:

  Just after study a few of the blog posts on your site now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark site list and will likely be checking back soon. Pls have a look at my internet website at the same time and let me know what you feel.
  swiss watches http://ameblo.jp/rolexwatchesroc/entry-11677169298.html

 31. swiss watches pisze:

  An interesting discussion is worth comment. I think that you should really write even more on this topic, it might not be a taboo subject but typically people today are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers
  swiss watches http://swisswatchesm.livejournal.com/722.html

 32. swiss watches pisze:

  It’s difficult to locate knowledgeable persons on this topic, but you sound like you know what you are talking about! Thanks
  swiss watches http://swisswatchesm2.blogger.hu/2013/11/08/replica-watches-manufactured-in-western-europe

 33. swiss watches pisze:

  Spot on with this write-up, I truly believe this web site requirements a lot more consideration. I’ll quite possibly be once more to read a lot more, thanks for that information.
  swiss watches http://funsocialsite.com/blogs/post/2183

 34. swiss watches pisze:

  Can I just say what a relief to discover someone who truly knows what theyre talking about online. You surely know the right way to bring an concern to light and make it essential. Additional folks need to read this and fully grasp this side of the story. I cant think youre not additional well known considering that you certainly have the gift.
  swiss watches http://www.anacondabroadcast.com.ar/blog/view/11874/realm-of-the-superior-quality-replica-swiss-watch

 35. rolex watches pisze:

  Oh my goodness! an extraordinary write-up dude. Thank you Having said that I’m experiencing concern with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone finding identical rss problem? Anybody who knows kindly respond. Thnkx
  rolex watches http://swisswatchesnie.teenblog.com/post/358683/slim_watches_sale_exclusively_for.html

 36. rolex watches pisze:

  You produced some decent points there. I looked on the internet for the problem and located most individuals will go together with with your site.
  rolex watches http://mcdanielwm.wix.com/swisswatchesnie#!blog3/cee

 37. cheap louis vuitton bags
  louis vuitton outlet online http://louisvuitton.olliephonics.com/us-lv/

 38. new zealand boots

 39. jordan shoes pisze:

  When I originally commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each and every time a comment is added I get four emails with the identical comment. Is there any way you can eliminate me from that service? Thanks!
  jordan shoes http://jordanscoo.blogger.hu/2013/11/23/authentic-affordable-jordans-sale-shop

 40. Hi there! This post couldn’t be written much better!

  Looking through this article reminds me of my previous roommate!
  He continually kept preaching about this. I’ll send this article to him.
  Pretty sure he’s going to have a good read.
  I appreciate you for sharing!
  My website http://www.csiaspb.org

Trackbacks
Check out what others are saying...
 1. l?s upp comviq

  [...]please visit the web pages we adhere to, including this a single, as it represents our picks in the web[...]

 2. Wealth Dragons

  [...]although internet websites we backlink to below are considerably not related to ours, we feel they’re in fact really worth a go by means of, so possess a look[...]

 3. billedkunstner

  [...]below you will come across the link to some websites that we feel you ought to visit[...]

 4. teleselskaber

  I’ve got some ongoing projects and I wanted all these students assist me with it.

 5. hand made painting reproduction

  [...]just beneath, are quite a few completely not related web pages to ours, however, they are surely worth going over[...]

 6. GTA pisze:

  Aracely Rudicil

  It’s really a odiassd nice and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us up to date like this. Thanks for sharing.

 7. cancun airport transportation

  perfect these where great cancun airport transportation you are sharing on this weblog. Another thing I’d like to say is that often and of your site

 8. simplyessentialstweezersforingrownhair

  [...]The information and facts talked about inside the report are several of the best obtainable [...]

 9. bForex scam pisze:

  Visitor recommendations

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]…

 10. bForex scam pisze:

  Read was interesting, stay in touch…

  [...]please visit the sites we follow, including this one, as it represents our picks from the web[...]…

 11. telescopic mast

  [...]The facts mentioned within the post are some of the top out there [...]

 12. bForex set-up pisze:

  Sites we Like…

  [...] Every once in a while we choose blogs that we read. Listed below are the latest sites that we choose [...]…

 13. Visitor recommendations

  [...]one of our visitors recently recommended the following website[...]…

 14. bForex scam pisze:

  You should check this out

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]…

 15. DIY Nail Polish Rack: Ideas and Design

  [...]that will be the finish of this post. Here you?ll obtain some websites that we believe you?ll value, just click the links over[...]

 16. Thank you

  [...]Spot on with this writeup, I really think this site demands much more attention. I’ll possibly be more to see much more, thanks for that information.[...]

 17. discount ebook readers

  [...]usually posts some extremely intriguing stuff like this. If you are new to this site[...]

 18. You should check this out

  [...] Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated data, nevertheless really worth taking a look, whoa did one learn about Mid East has got more problerms as well [...]…

 19. real estate foreclosures

  I ought to say, as a whole lot as I enjoyed reading what you had to say, I couldnt support but shed interest after a although.

 20. bForex set-up pisze:

  Recent Blogroll Additions…

  [...]usually posts some very interesting stuff like this. If you’re new to this site[...]…

 21. SEO Dörfles-Esbach

  [...]Sites of interest we have a link to[...]Dodaj własny komentarz

You must be logged in to post a comment.